مسئولان و کارگزاران نظام باید برادر مردم و در بین آنها باشند

Posted by

سهراب مرادی قهرمان لیگ برتر وزنه برداری شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تاثیر فرهنگی رفتار صادقانه مسئولان با مردم ده ها برابر بودجه های فرهنگی نتیجه خواهد داد و برعکس؛ عدم تطابق ادعا و عمل مسئولان اثرگذاری منفی اش بر مردم به حدی است که با ده ها برابر بودجه فرهنگی نیز جبران نمیشود.

سهراب مرادی قهرمان لیگ برتر وزنه برداری شد