پاسخ آقای سخنگو به صدور قرار بازداشت براى برخى مدیران وزارت بهداشت

Posted by

شاسی بلند رنجروور گذر موقت +عکس

سخنگوى وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی در خصوص صدور قرار بازداشت براى برخى مدیران وزارت بهداشت در رابطه با پرونده سهام پالایشگاه نفت اصفهان،گفت: رابطه خوبی بین دستگاه های نظارتی و وزارت بهداشت برقرار است و قرار بازداشتى در مورد پالایشگاه نفت اصفهان صادر نشده و این پرونده مربوط به این دوره نمى شود. رسیدگى قانونى لازم در این خصوص انجام مى شود.

شاسی بلند رنجروور گذر موقت +عکس