بعد از برجام تردد به کشورهای اروپایی هم سخت تر شد/ عزتی برای پاسپورت ایرانی اضافه نشد

Posted by

شش و هشت پرسپولیس_تراکتور/ پیشخوان ورزشی

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بعد از برجام حتی تردد شهروندان ایرانی به کشورهای اروپایی هم سخت تر شد، گفت: پاسپورت ایرانی عزت داشت و در دولت روحانی عزتی به آن اضافه نشد.

شش و هشت پرسپولیس_تراکتور/ پیشخوان ورزشی