ازهم گسیختگی مدیریت بحران در کشور

Posted by

شهری که مردم آن ترامپ را دوست دارند

عوارض و تبعات، عدم اطلاع رسانی به موقع، و غافلگیر شدن مدیریت ستاد بحران کشور متوجه مردم جنوبی کشور شده و متاسفانه بسیاری از آنها بی خانمان گشته اند.

شهری که مردم آن ترامپ را دوست دارند