دوپینگ 6 وزنه بردار المپیکی تائید شد

Posted by

شکایت هم‌کلاسی سابق اوباما از ترامپ

دوپینگی بودن شش وزنه بردار تایید شده و نتایج آنها در بین سال‌های 2008 تا 2012 لحاظ نخواهد شد و از طرف کمیته بین المللی المپیک، این نتایج رد می‌شود.

شکایت هم‌کلاسی سابق اوباما از ترامپ