افزایش امضاهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش

Posted by

صادرات و واردات با دولت چک افزایش می یابد

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 37 امضاء به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شده بود که طبق اطلاعات واصله امضاهای استیضاح افزایش پیدا کرده است.

صادرات و واردات با دولت چک افزایش می یابد