کلید حل بحران قطر در دست عربستان است

Posted by

صادقیان: علی کریمی در نفت نباشد من هم نمی‌مانم!

وزیر مشاور در امور خارجی امارات گفت که کلید حل بحران قطر در دست عربستان است.

صادقیان: علی کریمی در نفت نباشد من هم نمی‌مانم!