قدم های نامطمئن شهروندان بر معابر سست پایتخت

Posted by

صادقیان: کارمان در تبریز سخت تر است

هنوز مدت زمان زیادی از اواسط شهریورماه و فرو نشست زمین در بزرگراه «ستاری»، گودال 5 متری خیابان «صفی علیشاه» در خیابان انقلاب و «خیابان رجب نیا» در منطقه 15 نگذشته که این بار در مهرماه و در ایام برگزاری مراسم های سوگواری محرم چند فرونشست در خیابان های مهم پایتخت اتفاق افتاد.

صادقیان: کارمان در تبریز سخت تر است