اولویت‎های تیم اقتصادی دولت دوازدهم

Posted by

طعنه پیشکسوت پرسپولیس به درخشان

دو اقتصاددان اولویت های تیم اقتصادی دولت دوازدهم را بررسی کردند.

طعنه پیشکسوت پرسپولیس به درخشان