سایه سنگین انتخابات بر بازار مسکن

Posted by

عربستانی ها به دنبال تغییر محل میزبانی مقابل تیم های ایرانی

سایه سنگین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در بازار مسکن خود را به شکل نزول 5/ 8 درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان طی فروردین 96 نسبت به فروردین سال گذشته نشان داد.

عربستانی ها به دنبال تغییر محل میزبانی مقابل تیم های ایرانی