بازداشت 3 صیاد بوشهری توسط قطر

Posted by

علل عرق سرد چیست؟

گارد ساحلی کشور قطر سه صیاد بوشهری را به دلیل انچه که نداشتن مجوز قانونی برای انجام صید عنوان کرد بازداشت کرده است.

علل عرق سرد چیست؟