بیکاری و درآمد پایین،دو بحران جدی عرصه اقتصادی

Posted by

غلات بخورید تا سرطان روده نگیرید

پس انداز،یکی از پشتوانه های حائز اهمیت در برون رفت از چالش ها و دشواری های مالی و اقتصادی در شرایط سخت،حساس،اضطراری و غیر قابل پیش بینی به شمار می رود،مولفه ای که در شرایط اقتصادی فعلی کشور امکان حصول و تحقق آن همچون گذشته وجود ندارد.

غلات بخورید تا سرطان روده نگیرید