تیلرسون: با حمایت از عناصری در ایران به دنبال براندازی هستیم

Posted by

فرمول دریافت وام با یارانه/ پیشخوان

«رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا در نشست استماع سنا روز چهارشنبه گفت که از عناصر داخلی ایران برای تغییر نظام سیاسی ایران حمایت می‌کند.

فرمول دریافت وام با یارانه/ پیشخوان