بیانیه انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس درباره حادثه تروریستی تهران

Posted by

فرودگاههای کشور آماده برای برگزاری حج تمتع ۹۶

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس درباره حادثه تروریستی تهران،بیانیه‌ای را منتشر کرد.

فرودگاههای کشور آماده برای برگزاری حج تمتع ۹۶