فضیلت نماز شب شانزدهم ماه رمضان

Posted by

فروع دین را بر چه مسائلی اطلاق می کنند؟

فضیلت نماز شب شانزدهم ماه رمضان به شرح ذیل است.

فروع دین را بر چه مسائلی اطلاق می کنند؟