ساختمان کنگره، مهد کودک نوه های ترامپ/ عکس

Posted by

فریدون
شهر اصفهان لرزید

حضور نوه‌های دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاری پدربزرگشان در کنار وی، از دید رسانه‌های جهان دور نماند. پایگاه مترو می نویسد: به نظر می رسد در زمانی که فرزندان ترامپ به پدرشان افتخار می کنند، نوه‌ها مشغول امور خود هستند.

فریدون
شهر اصفهان لرزید