کاهش نرخ تورم سالانه روستایی در دی ماه

Posted by

فضاسازی علیه ایران در جمهوری آذربایجان

نرخ تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در دیماه به ۷.۱ درصد رسید که نسبت به رقم مشابه قبل خود یک دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش میزان، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در دی ماه سال 1395 منتشر شد.

 
– شاخص کل (بر مبنای100=1390) در دی ماه سال 1395 عدد 249.0 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 7.1 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (7.2 درصد)، 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 7.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1395 (7.2 درصد)، 0.1 واحد درصد کاهش یافته است.
 
– شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 271.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.7 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1395 (6.7 درصد)، تغییری نداشته است.
 
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 268.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.  شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 6.6 درصد است.  
 
– شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در دی ماه 1395 به رقم 233.7 رسید که 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.3 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 7.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1395 (7.7 درصد)، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.

فضاسازی علیه ایران در جمهوری آذربایجان