هدف از تفکیک وزارتخانه ها چیست؟

Posted by

فعالترین تیم های اروپایی در نقل و انتقالات

اگرچه دولت قبل در جهت کوچک سازی نسبت به ادغام وزارتخانه ها اتخاذ تصمیم نمود اما در شرایط کنونی تفکیک آنها با انتقاداتی همراه است.

فعالترین تیم های اروپایی در نقل و انتقالات