اوراق قرضه باعث افزایش بدهی های دولت می شود

Posted by

قدرت نمایی چینی ها با آزمایش یک موشک

حسینی شاهرودی اظهار کرد: در نظر گرفتن میزان برای اوراق قرضه در این عین حال که رونق و پویایی را در حوزه عمرانی ایجاد خواهد کرد اما تبعات منفی و خطرناکی را به دنبال خواهد داشت چرا که باعث افزایش بدهی های دولت شده و بدهی های گذشته را به آینده شیفت خواهد داد، حتی در برخی موارد به دولت های آینده نیز این بدهی خواهد رسید.

قدرت نمایی چینی ها با آزمایش یک موشک