تهرانی ها نفس بکشید

Posted by

قوچان نژاد : بازی را یک دقیقه ای بردیم

شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 85 قرار دارد.

قوچان نژاد : بازی را یک دقیقه ای بردیم