پرسپولیسی های سابق به دنبال وصول مطالبات

Posted by

قیمت خودروهای داخلی در 11 بهمن 95

محسن بنگر، علیرضا نورمحمدی، رضا نوروزی، بابک حاتمی و محمد نوری بازیکنانی هستند که از پرسپولیس مطالباتی دارند که تاکنون پاسخی در رابطه با زمان پرداخت آن دریافت نکرده اند.

قیمت خودروهای داخلی در 11 بهمن 95