امیری در کدام پست بازی خواهد کرد؟

Posted by

قیمت خودروهای داخلی در 4 بهمن 95

امیری در دیدار امروز دوباره به پست هافبک چپ بازخواهد گشت، جایی که حضور در آن برای وی مأنوس تر است.

قیمت خودروهای داخلی در 4 بهمن 95