پیوستن مدافع عراقی به پرسپولیس در هاله ای از ابهام

Posted by

قیمت خودروهای داخلی در 7 بهمن 95

سعد ناطق چهار ماه دیگر با تیم نیروهوایی عراق قرارداد دارد و برای حضور در پرسپولیس نیاز به رضایتنامه از تیم عراقی دارد.

قیمت خودروهای داخلی در 7 بهمن 95