حمله پیشکسوت استقلال به فردوسی پور

Posted by

قیمت خودروهای چینی در بازار تهران

حسن روشن گفت: عادل فردوسی‌پور با این کار، خودش را هم زیر سؤال برد، به نظر من او هم با آقایان در آکادمی همدست شده است!

قیمت خودروهای چینی در بازار تهران