«آرام می­گیریم» ؛ آرام نمی گیرد!

Posted by

لزوم رعایت نکات ایمنی در معابر شمالی تهران

جسارت و توانمندی سهرابی در تولید یک سریال سنگین 48 قسمتی نه تنها می­تواند موجب آشتی مخاطب قهر کرده از تلویزیون ملی باشد بلکه می­تواند موجب الگوپذیری نیروهای مستعد و جوان دیگری که قصد حرکت در این مسیر سخت و طاقت ­فرسا را دارند باشد.

لزوم رعایت نکات ایمنی در معابر شمالی تهران