وعده های پوچی که به داد بازار مسکن نرسید

Posted by

لزوم ساماندهی مشارکت مردم در تامین امنیت کشور

در حالی که مسئولان دولتی وعده های مختلفی برای جان گرفتن دوباره بازار مسکن داده بودند اما به نظر می رسد این وعده ها نه تنها به مرحله عمل نرسیده بلکه زمینه ساز افزایش قیمت نیز شده است.

لزوم ساماندهی مشارکت مردم در تامین امنیت کشور