طلاسازی که با تسهیلات اقتصاد مقاومتی قارچ هم پرورش می دهد

Posted by

لغو دیدار هفته آینده رئیس جمهور مکزیک با ترامپ

در حالی که امروز جوانان زیادی به دنبال شغل به این طرف و آن طرف می روند و به دنبال آزمون های استخدامی هستند، محمد مهدی زارع جوان یزدی با همت بلند خود دو شغل هم زمان دارد.

لغو دیدار هفته آینده رئیس جمهور مکزیک با ترامپ