نقش آمریکا در سازمان ملل کاهش می یابد؟

Posted by

لکه های قهوه ای روی پوست خود را از بین ببرید

رئیس‌جمهور آمریکا در حال آماده‌سازی دو فرمان اجرایی است که گفته می‌شود نقش آمریکا در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد.

لکه های قهوه ای روی پوست خود را از بین ببرید