فرزندان خود را مجبور به ازدواج نکنید

Posted by

ماشین شخصیت های سیاسی ایران/از پراید جلیلی تا پژوی احمدی نژاد

روان‌شناس و کارشناس امور خانواده گفت: یکی از عوامل موثر در بروز چنین ازدواج‌هایی به سخت‌گیری‌های غیر معقولانه و افراطی والدین و خانواده هایی باز می گردد که جوانان و نوجوانان را ناگزیر می سازد تا برای رهایی و برون رفت از آن به ناچار، تن به ازدواج‌هایی بدهند که نمی توان امید چندانی را برای حصول خوشبختی در آن متصور بود.

ماشین شخصیت های سیاسی ایران/از پراید جلیلی تا پژوی احمدی نژاد