دریافت گواهینامه EAC برای شش محصول ایران خودرو

Posted by

مافیای جدید در اردن

گروه صنعتی ایران خودرو در راستای توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای مشترک المنافع موفق شد گواهینامهEAC را برای شش محصول خود دریافت.

مافیای جدید در اردن