چرا راست‌دست‌ها طول عمر بیشتری دارند؟

Posted by

مالک هولدینگ وارد گود شد

محققان با بررسی‌های جهانی خود همچنین به این نتیجه رسیدند افراد راست‌دست به طور میانگین 9 سال بیشتر از افراد چپ‌دست زندگی می‌کنند. بیشتر افراد راست‌دست از سمت چپ مغز خود برای پردازش مهارت‌های زبانی استفاده می‌کنند.

مالک هولدینگ وارد گود شد