تنها مثل فرزند طلاق!

Posted by

مالیات جای نفت را گرفت/روزنامه های اقتصادی

بچه های طلاق در غیبت پدر، غمگین، عصبی و در نهایت افسرده می شوند و به صورت‌های مختلف سرکشی‌ها و لجبازی های خود را نشان می  دهند که حاصل آن در برخی دختران،ترک مدرسه و در پسرها، اعتیاد و الکلی شدن و انواع بزهکاری است.

مالیات جای نفت را گرفت/روزنامه های اقتصادی