چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند؟

Posted by

مامور قلابی دستگیر شد!

براساس گزارش دیوان محاسبات، طی ماه‌های سال ۱۳۹۴ یارانه تعداد ۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۵۶ نفر قطع شد و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام دولت، حدود ۹۵۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

مامور قلابی دستگیر شد!