از بیماری «لژیونر» چه می‌دانید؟

Posted by

متلک منصوریان به یک هوادار/ عکس

فرم شدید سینه پهلو ” بیماری لژیونر” نام دارد و در صورت درمان نشدن سریع منجر به عوارض جانبی جدی و مرگ می‌شود.

متلک منصوریان به یک هوادار/ عکس