دستور ویژه دادستان کل برای تشکیل پرونده قضایی حادثه پلاسکو

Posted by

محسن پیرهادی: ۷ اخطار در ۳ سال گذشته به مالکین ساختمان پلاسکو داده شد

دادستان کل کشور در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو دستور ویژه ای به دادستان تهران صادر کرد.

محسن پیرهادی: ۷ اخطار در ۳ سال گذشته به مالکین ساختمان پلاسکو داده شد