حمله لفظی ترامپ به شهردار لندن

Posted by

محمودی مشکی پوش می شود؟

ترامپ باز هم با رجوع به توئیتر، به شهردار لندن حمله لفظی کرد.

محمودی مشکی پوش می شود؟