محاکمه متهم های کودتای نافرجام ترکیه

Posted by

مدرسه‌ای پر از دوقلوها/ عکس

محاکمه 330 تن از مظنونان متهم به دخالت در کودتای نافرجام 25 تیر در ترکیه در دادگاهی ویژه آغاز شد. دادگاه‌های متهمان دخالت در کودتای نافرجام ترکیه در شهرهای مختلف در سراسر کشور برگزار می‌شود.

مدرسه‌ای پر از دوقلوها/ عکس