ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج-تهران

Posted by

مرعشی: حق مسلم زنان حضور در کابینه است

در باند جنوبی آزادراه کرج-تهران از پل فردیس تا گرمدره ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

مرعشی: حق مسلم زنان حضور در کابینه است