روایت آیت الله یزدی از هدف منافقین برای سرقت و اختفای سلاح

Posted by

مرکز اوتیسم متخلّف به هیچ وجه مجوز سازمان بهزیستی را نداشته است

منافقین در سال های ۵۷ تا ۶۰ کوشید تا هواداران و اعضایش را علیه نیروهای مذهبی و روحانیون بشوراند و با تزریق کینه در قلب آنها، نیروهای خود را برای روز موعود آماده کند.

مرکز اوتیسم متخلّف به هیچ وجه مجوز سازمان بهزیستی را نداشته است