روزنامه لوموند: سرلشکر سلیمانی نگهبان ایران است

Posted by

مرکز خدمات درمان مادر و کودک تاسیس می شود

روزنامه لوموند درباره سرلشکر سلیمانی قوی‌ترین مرد خاورمیانه نوشت او نگهبان ایران است.

مرکز خدمات درمان مادر و کودک تاسیس می شود