سقف 100 منزل در شهرستان خاش ریزش کرد+تصاویر

Posted by

مرگ نوجوان ۱۳ ساله به علت سقوط از ارتفاع در پارک

براثر بارندگی سقف 100
منزل
در شهرستان خاش ریزش کرد.

مرگ نوجوان ۱۳ ساله به علت سقوط از ارتفاع در پارک