برای اینکه یک دوست خوب باشید؛ این موارد را رعایت کنید

Posted by

مسدود شدن حساب بانکی آبی پوشان

اگر می‌خواهید دوستان‌تان به شما اعتماد کنند، نباید طوری برخورد کنید که انگار بی‌عیب هستید. اگر می‌دانید که مرتکب اشتباهی شده‌اید،‌ به جای انکار کردن، مسئولیت آن را پذیرید.

مسدود شدن حساب بانکی آبی پوشان