وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران

Posted by

مشکلات مالی پرسپولیس حل می شود؟

بزرگراه همت از بزرگراه ستاری تا خیابان گاندی دارای بار ترافیکی شدید است .در بزرگراه حکیم از بزرگراه ستاری تا خیابان شیخ بهایی هم تردد خودروها به کندی انجام میشود.

مشکلات مالی پرسپولیس حل می شود؟