ترکیب بارسلونا مشخص شد

Posted by

مغایرت لایحه برنامه ششم با سیاست‌های کلی نظام

ترکیب اصلی بارسلونا برای بازی با آلاوز مشخص شد.

مغایرت لایحه برنامه ششم با سیاست‌های کلی نظام