داعش مسئول حمله به پلیس پاکستان

Posted by

ملکه از ترامپ برای دیدار از لندن دعوت کرده و هیچ تغییری در این برنامه رخ نداده است

داعش مسئولیت حمله مردان مسلح به سه مامور پلیس پاکستان در شهر کویته را بر عهده گرفت.

ملکه از ترامپ برای دیدار از لندن دعوت کرده و هیچ تغییری در این برنامه رخ نداده است