رشد اقتصادی صفر درصد عربستان

Posted by

مناسب ترین زمان خوردن صبحانه

رشد اقتصادی عربستان سعودی برای چندمین سال متوالی به نزدیک صفر درصد رسید.

مناسب ترین زمان خوردن صبحانه