مشاور سردار سلیمانی مرد شماره یک ایران در عراق می شود؟

Posted by

منتظری چه بازیکنی را به منصوریان پیشنهاد داد؟

آنطور که رسانه ها گزارش دادند گویا باید به طور قطعی اسم “سردار ایرج مسجدی” مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه را در لیست اسامی سفرای ایران بعد از سقوط حکومت بعث در عراق قرار داد.

منتظری چه بازیکنی را به منصوریان پیشنهاد داد؟