پایگاه آمریکایی قدرت ایران را بالاتر از اسرائیل معرفی کرد!

Posted by

منصروریان برای خسرو شرط گذاشت

یکی از مواردی که از آن برای توجیه برجام استفاده می‌شد توهم دور شدن سایه جنگ از سر ایران به واسطه این توافق بود این در حالی است که یک پایگاه آمریکایی در گزارشی ایران را هفتمین قدرت برتر دنیا خوانده است.

منصروریان برای خسرو شرط گذاشت