علت شیوع بیشتر واریس چیست؟

Posted by

منصوریان پاسخ اعتماد به جوانان را گرفته است

واریس، اتساع سیاهرگ‌ها در عروق اندام تحتانی است که با برآمدگی سیاهرگ‌ها مشخص می‌شود. این عارضه در اثر عدم کارکرد مناسب دریچه‌های سیاهرگی ایجاد می‌شود. بروز واریس در کشورهای غربی بیشتر دیده می‌شود به همین جهت برخی متخصصان معتقدند که عادات غذایی در بروز این عارضه می‌توانند موثر باشند.

منصوریان پاسخ اعتماد به جوانان را گرفته است