دولت به جای درس‌آموزی فاجعه مدیریتی دوره سازندگی را تکرار می‌کند

Posted by

مهاجم رم: قهرمانی می خواهم نه آقای گلی

تجربه دولت سازندگی درباره تعدیل اقتصادی شکست خورده اما دولت همچنان آن سیاست را اجرا می‌کند.

مهاجم رم: قهرمانی می خواهم نه آقای گلی